Jesteś tutaj:

Rok: 2020

W styczniu zostało utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Proszowickim dla branży mechanicznej i górniczo -hutniczej jako wiodącej i branży turystyczno-gastronomicznej jako uzupełniającej. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, jako odpowiedź na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Celem głównym projektu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez zapewnienie im warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. W celu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia i szkolenia zakładamy doposażenie warsztatów szkolnych jak również pracowni gastronomicznych. Uzupełnienie odpowiedniej bazy techniczno – dydaktycznej pozwoli na łatwiejsze przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Działania te również pozwolą na wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego głównie poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu proszowickiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych. Dla uczniów planowana jest organizacja: staży zawodowych, kursów i szkoleń, doradztwa zawodowego, pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dla nauczycieli natomiast zakładamy realizację: studiów podyplomowych i kursów doskonalących.

Do góry