Dokumenty

Powiększ obraz

Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

(Załącznik Nr 8) do Regulaminu zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe zasady rekrutacji na kursy i szkolenia

(Załącznik Nr 1) do Szczegółowych zasad rekrutacji na kursy i szkolenia. Formularz rekrutacyjny – uczestnika projektu

(Załącznik nr 1) do Regulaminu zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Formularz rekrutacyjny dla uczniów/uczennic chcących uczestniczyć w projekcie

Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej

(Załącznik Nr 2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie

(Załącznik Nr 3) Oświadczenie kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” dotyczące przetwarzania danych osobowych

(Załącznik Nr 4) Oświadczenie kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE)

(Załącznik Nr 5) Oświadczenie uczestnika projektu wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE)

(Załącznik Nr 6) Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(Załącznik Nr 7) Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet X, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów SPR