Regulamin

Powiększ obraz

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

§ 1. Informacje ogólne.
Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

 1. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
 2. Realizatorem Projektów jest Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych.
 3. Regulamin określa zasady przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
 4. Pomoc stypendialna jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
  Społecznego.
 5. Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  5.1. Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) – przedsięwzięcie projektowe, którego celem jest realizacja zadań w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” (realizujące funkcjonalności określone obowiązującymi przepisami dla CKZiU) – powstałe jako partnerstwo szkół oraz środowiska pracodawców na rzecz wspierania uczniów oraz kadry placówek kształcących (się) w branżach objętych w/w projektami.
  5.2. Projekt – oznacza projekty: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych”.
  5.3. Szkoła – szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna kształcąca zawodowo, dla której organem
  prowadzącym jest Powiat Proszowicki.
  5.4. Regulamin – Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach Projektów.
  5.5. Stypendysta/ka – osoba, której Komisja Stypendialna przyznała stypendium na dany rok szkolny.
  5.6. Pomoc stypendialna – kwota środków, możliwa do wypłacenia uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
  § 2. Zasady i warunki przyznawania pomocy stypendialnej.
 6. Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie dla najzdolniejszych uczniów/uczennic, którzy/re dzięki swojej pracy osiągają wysokie wyniki w nauce.
 7. Pomoc stypendialna adresowana jest do osób kształcących się w następujących zawodach:
  2.1. w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych branży mechanicznej i górniczo –hutniczej: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych i branży turystyczno-gastronomicznej: technik żywienia i usług gastronomicznych
 8. Wartość pomocy stypendialnej wynosi 500,00 zł brutto miesięcznie i jest przyznawana na okres
  10 miesięcy danego roku realizacji projektu (2020, 2021, 2022). Okres przyznania pomocy stypendialnej
  może zostać skrócony w przypadku naruszenia przez ucznia/uczennicę regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej.
 9. Pomocą stypendialną w danym roku realizacji projektu objętych zostanie 8 osób z branży mechanicznej i górniczo -hutniczej oraz branży turystyczno-gastronomicznej.
 10. Do ubiegania się o pomoc stypendialną uprawnieni są uczniowie, którzy łącznie spełnią następujące kryteria:
  5.1. Kryteria dostępu:
  5.1.1. Posiadanie statusu ucznia szkoły kształcącej zawodowo w danej branży.
  5.1.2. Złożenie w odpowiednim terminie wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej (wraz z załącznikami) stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  5.2. Kryteria punktowe:
  5.2.1. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych odpowiednio w zależności od terminu naboru (z klasyfikacji
  śródrocznej lub końcoworocznej) według punktacji przypisanej do średniej:
  a. średnia ocen 6,0 – 30 punktów
  b. średnia ocen 5,99 – 5,00 – 25 punktów
  c. średnia ocen 4,99 – 4,00 – 10 punktów
  d. średnia ocen 3,99 – 3,50 – 5 punktów
  e. średnia ocen poniżej 3,50 – 0 punktów
  5.3. Kryteria preferencyjne:
  5.3.1. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach – 10 punktów
 11. O zakwalifikowaniu do otrzymania pomocy stypendialnej będzie decydowała suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku.
 12. W trakcie trwania projektu dopuszcza się możliwość jednokrotnego otrzymania pomocy stypendialnej przez
  jednego/ą ucznia/uczennicę.
 13. W przypadku zbyt małej liczby uczniów/uczennic spełniających kryteria ubiegania się o pomoc
  stypendialną lub zbyt małej liczby uczniów/uczennic zainteresowanych tą formą wsparcia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej spośród uczniów szkoły kształcących się w zawodach nie objętych podstawową branżą projektu.
 14. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń/uczennica będzie podlegał/a opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu pomocy stypendialnej na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
  § 3. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków o pomoc stypendialną.
 15. Wniosek o pomoc stypendialną dla ucznia/uczennicy składa pełnoletni uczeń/uczennica
  lub rodzic /opiekun prawny niepełnoletniego ucznia/uczennicy do osoby pełniącej funkcję szkolnego koordynatora projektu.
 16. Terminy składania wniosków:
  2.1. w roku realizacji projektu 2020 – 31 stycznia 2020 r.
  2.2. w roku realizacji projektu 2021 – 31 stycznia 2021 r.
  2.3. w roku realizacji projektu 2022 – 31 stycznia 2022 r.
 17. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Stypendialną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w terminie do 15 lutego danego roku. W skład Komisji wchodzą Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pedagog lub doradca zawodowy.
 18. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:
  4.1. Opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej pod kątem spełnienia kryteriów.
  4.2. Sporządzenie protokołu z prac Komisji Stypendialnej.
  4.3. Sporządzenie listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do przyznania pomocy stypendialnej.
  4.4. Sporządzenie ostatecznej listy stypendystów.
  4.5. Sporządzenie listy rezerwowej.
 19. O przyznaniu pomocy stypendialnej wnioskodawca zostanie poinformowany przez Komisję Stypendialną w formie decyzji o przyznaniu pomocy stypendialnej.
  § 4. Tryb i zasady wypłaty pomocy stypendialnej.
 20. Pomoc stypendialna przewidziana w ramach projektu będzie realizowana po spełnieniu następujących
  warunków:
  a) pomoc stypendialna będzie udzielana przez Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych;
  b) stypendium przyznane będzie na 10 miesięcy i będzie wypłacane w dwóch transzach w roku szkolnym do końca
  czerwca i do końca grudnia.
 21. Pomoc stypendialna wypłacana będzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej.
 22. Stypendysta/ka traci prawo do pomocy stypendialnej w przypadku:
  3.1. rezygnacji z udziału w projekcie,
  3.2. skreślenia z listy uczniów szkoły/przerwanie nauki,
  3.3. po złożeniu przez Stypendystę/kę bądź rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego
  stypendysty/ki pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pomocy stypendialnej,
  3.4. pomoc stypendialna przyznana została na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej.
 23. W przypadku odebrania pomocy stypendialnej Stypendyście/stce, który/a utracił/a do niej prawo pomoc stypendialna zostanie przyznana pierwszemu uczniowi/uczennicy z listy rezerwowej.
 24. Warunkiem terminowej wypłaty pomocy stypendialnej jest dostępność środków finansowych na ten cel na rachunku bankowym projektu.
  § 5. Postanowienia końcowe.
 25. Niniejszy regulamin przyznawania pomocy stypendialnej będzie dostępny u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych
 26. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej
  Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
  w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE)
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE)
  Załącznik nr 6 – Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  Załącznik nr 7 – Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.